ગુજ્રરાતનાં બાળકોને ઈ-વિદ્યાલયનો લાભ લેતાં કરશો ને?

Saturday, 16 June 2018

દિશા શોધો

નોંધ - આ પ્રોજેક્ટ મોબાઈલ સાધનો પર નહીં ચાલે

ઊંદર ભાઈને જાતરાએ લઈ જાઓ !


  A.....B.....C.....D


Instructions - 

- Press green flag
- Use arrow keys to move the cat through A,B,C,D
- Press SPACE for new positions.

No comments:

Post a Comment

તમારાં અમૂલ્ય પ્રતિભાવ અને સૂચનો લખી અમને પ્રોત્સાહિત કરશો ને?