ગુજ્રરાતનાં બાળકોને ઈ-વિદ્યાલયનો લાભ લેતાં કરશો ને?

Friday, 15 June 2018

કસોટી -૧, ખુનીને બચાવો !

એક ખુનીને મોતની સજા ફરમાવવામાં આવી છે. તેને ત્રણ વિકલ્પો આપવામાં આવે છે.
  1. એક રૂમમાં બળબળતી આગ છે. 
  2. બીજા રૂમમાં પિસ્તોલ ભરેલા દસ પોલિસ શૂટ કરવા તૈયાર છે.
  3. ત્રીજા રૂમમાં ત્રણ વર્ષથી ભૂખ્યા દસ સિંહો છે.

પ્રશ્નખુનીએ કયો રૂમ પસંદ કર્યો?


[contact-form][contact-field label='નામ' type='name' required='1'/][contact-field label='ઈમેલ' type='email' required='1'/][contact-field label='વેબ સાઈટ ( હોય તો )' type='url'/][contact-field label='તમારો જવાબ' type='select' options='પહેલો,બીજો,ત્રીજો'/][contact-field label='કારણ' type='textarea' required='1'/][/contact-form]
જવાબ - આવતીકાલે 

1 comment:

તમારાં અમૂલ્ય પ્રતિભાવ અને સૂચનો લખી અમને પ્રોત્સાહિત કરશો ને?