ગુજ્રરાતનાં બાળકોને ઈ-વિદ્યાલયનો લાભ લેતાં કરશો ને?

Saturday, 7 July 2018

ચમકૌરનું યુદ્ધ - જલ્પા વ્યાસ

     ૨૨, ડિસેમ્બર - ૧૭૦૪ ના રોજ પંજાબની સરસા નદીના કિનારે ચમકૌર નામની જગ્યા પર શિખો અને મુઘલો વચ્ચે એક ઐતિહાસિક યુદ્ધ લડાયું...

અહીં ક્લિક કરી
એ યાદગાર લડાઈની વાત વાંચો


No comments:

Post a comment

તમારાં અમૂલ્ય પ્રતિભાવ અને સૂચનો લખી અમને પ્રોત્સાહિત કરશો ને?