ગુજ્રરાતનાં બાળકોને ઈ-વિદ્યાલયનો લાભ લેતાં કરશો ને?

હોબી લોબી

    નીચે દર્શાવેલાં ચિત્રો જાતજાતની હોબીના સ્થાનકે પહોંચાડી દેશે. ચિત્રની નીચે લખેલ ગુજરાતી શબ્દો પર 'ક્લિક' કરો

હોબીઓનો પોતીકો ખજાનો - ત્યાં તમારાં સર્જનો પણ મુકી શકાશે.


હોબી પ્રોગ્રામિંંગના ખજાના પર જવા અહીં ક્લિક કરો.


ઓરીગામીનાં મોડલો અને બનાવવાની સૂચનાઓ

જાતજાતના અને ભાતભાતના ક્રાફ્ટ માટે સૂચનાઓ


રોજ નવી સુડોકુ પઝલ


પોપ - અપ શિલ્પ - વિડિયો


જાતજાતની મગજમારી !બાળકો માટે જ્ઞાનનો ખજાનો
-

-

-1 comment:

તમારાં અમૂલ્ય પ્રતિભાવ અને સૂચનો લખી અમને પ્રોત્સાહિત કરશો ને?