ગુજ્રરાતનાં બાળકોને ઈ-વિદ્યાલયનો લાભ લેતાં કરશો ને?

વિડિયો લાયબ્રેરી

ઈ-વિદ્યાલયની યુ-ટ્યુબ ચેનલ પરના બધા

વિડિયો જોવા અહીં ક્લિક કરો

પ્રાથમિક ભૂમિતિ
રેખા, કિરણ અને રેખાખંડ
ખૂણો અને એને માપવા વિશેની સમજુતી
ખૂણાઓ કેવી રીતે મપાય? ખૂણાઓ ના પ્રકાર
ખૂણાઓ ના પ્રકાર
પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ
ત્રિકોણ વિષે સમજુતી
ત્રિકોણની રમત
વર્તુળ (ત્રિજ્યા, વ્યાસ, જીવા)
વર્તુળનો પરિઘ
વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ
ઘનફળ
ખૂણાઓની જોડના પ્રકાર
ખૂણાઓની જોડના પ્રકાર (Part-2)
સમાંતર રેખાઓ અને એમની છેદિકાથી બનતા ખુણાઓની જોડ
ચતુષ્કોણ
નળાકારનું ક્ષેત્રફળ અને ઘનફળ

પ્રાથમિક બીજગણિત
પૂર્ણ સંખ્યાઓ
પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ:(ઋણ સંખ્યાઓ વિષે સમજુતી)
ઋણ સંખ્યાઓનાં સરવાળા – બાદબાકી
ઋણ સંખ્યાઓના ગુણાકાર – ભાગાકાર
કૌંસ
(અંકગણિત (ગણતરી કરવાનાં સામાન્ય નિયમો અથવા તો ક્રમ)

કૌંસ (અંકગણિત) નો હજુ વધુ અઘરો દાખલો
ઘાત – ઘાતાંક : ૧
ઘાત – ઘાતાંક : ૨
વર્ગ – વર્ગમૂળ
વર્ગમૂળ
અજ્ઞાત સંખ્યા
પદાવલિ
બહુપદીઓના સરવાળા, બાદબાકી આડી અને ઉભી રીતે.
બહુપદીમાં સરવાળા, બાદબાકી કરીને સાદું રૂપ આપો.
બહુપદીના ગુણાકાર
કૌંસ (ભાગ ૧)
કૌંસ (ભાગ ૨)
અવયવીકરણ (સામાન્ય અવયવીની રીતે બહુપદીના અવયવો પડે છે.)
અવયવ અને બહુપદીના સુત્રો અને દાખલા
સમીકરણ ઉકેલો ૧
સમીકરણ ઉકેલો ૨
સમીકરણ અને સમતાના ગુણધર્મો
સમીકરણ ઉકેલો ૩ (અપૂર્ણાંક સંખ્યાનું ઉદાહરણ)
સમીકરણ ઉકેલો ૪
સમીકરણ ઉકેલો ૫
સમીકરણ ઉકેલો ૬
સમીકરણ ઉકેલો ૭
બીજગણિત (ધો ૮,૯,૧૦)
વિસ્તરણ 1
વિસ્તરણ 2
વિસ્તરણ 3
અંક ગણિતમાં વિસ્તરણના વર્ગના સૂત્રનો ઉપયોગ
સમીકરણ અને નિત્યસમ
ત્રિપદીના વર્ગનું વિસ્તરણ
કિંમત શોધો
વિસ્તરણ 8
દ્વીપદીના ઘનનું વિસ્તરણ
દ્વીપદીના ઘનના વિસ્તરણના દાખલા – ભાગ1
દ્વીપદીના ઘનના વિસ્તરણના દાખલા – ભાગ2
અંક ગણિતમાં વિસ્તરણના ઘનના સૂત્રનો ઉપયોગ
વિસ્તરણમાં દ્વીપદીના વર્ગના સૂત્રની ભૂમિતિની રીતે પ્રાયોગિક સમજુતી
વિસ્તરણમાં દ્વીપદીના ઘનના સૂત્રની ભૂમિતિની રીતે પ્રાયોગિક સમજુતી
અવયવીકરણ 1
અવયવીકરણ 2
પૂર્ણવર્ગ બહુપદી બને તે રીતે ખૂટતું પદ શોધો
અવયવીકરણ 4
ત્રિપદીના વર્ગના સ્વરૂપમાં અવયવો મળે તે રીતનું અવયવનું સૂત્ર
અવયવીકરણ 6
અવયવીકરણ 7
અવયવીકરણ 8
પાંચ પદવાળી બહુપદીને છ પદવાળી બહુપદીમાં ફેરવીને તેમાંથી બે વર્ગોના તફાવત મેળવવાનું અને તેના અવયવો પાડવાનું સમજીએ
અવયવીકરણ 9
અવયવીકરણ 10
અવયવીકરણ 11
અવયવીકરણ 12
બહુપદીના ભાગાકાર – 1
બહુપદીના ભાગાકાર – 2
સમીકરણ ઉકેલો (વ્યવહારિક દાખલા – 1)
સમીકરણ ઉકેલો (વ્યવહારિક દાખલા – 2)
પ્રાથમિક અંક ગણિત
સરવાળા
સરવાળાની રજૂઆત
સરવાળા ૨
વદ્દીવાળા સરવાળા
સરવાળા ૪:સરવાળો – સાદી ગણતરી, વદ્દીવાળા દાખલા
ગુણાકાર
ગુણાકારની રજૂઆત
ગુણાકારમાં ઘડિયાની રજૂઆત – ૧ થી ૯ નાં ઘડિયા
ગુણાકાર ૩ : ૧૦,૧૧ અને ૧૨ નાં ઘડિયા
ગુણાકાર ૪ : બે અંકની સંખ્યાના એક અંકની સંખ્યા વડે ગુણાકાર
ગુણાકાર ૫ : બે અને ત્રણ આંકડાની રકમના ગુણાકાર
ગુણાકાર ૬ : ત્રણ, ચાર, પાંચ અંકોની સંખ્યાઓનો ગુણાકાર
૩ અંકની રકમનો ૨ અને 3 અંકની રકમ સાથે ગુણાકાર
લેટીસ ગુણાકાર પદ્ધતિની રજૂઆત
લેટીસ ગુણાકાર પદ્ધતિ કેવી રીતે કામ કરે છે?
બાદબાકી
બાદબાકીની રજૂઆત
બાદબાકી ૨ : બાદબાકી જોવાની જુદી જુદી રીતો
બાદબાકી ૩: દશકો લેવાની રીત વિષે સમજણ
બાદબાકીમાં દશકો લેવાની પદ્ધતિ કેવી રીતે કામ કરે છે?
બાદબાકી ૪, દશકો લઈને
મનમાં બાદબાકી કરવાની રીત
ભાગાકાર
ભાગાકારની રજૂઆત
ભાગાકારની રજૂઆત ૨: મોટી રકમનાં ભાગાકાર
ભાગાકાર ૨: મોટી રકમનાં ભાગાકારની અને શેષની રજૂઆત
ભાગાકાર ૩:મોટી રકમના ભાગાકાર અને શેષ વધે તેવા થોડા વધુ દાખલા
ભાગાકાર ૪:મોટી રકમનો બે અંકની રકમ વડે ભાગાકાર
અવયવ
અવયવ વિષે માહિતી
વિભાજ્યતાની ચાવીઓ : ૨,૩ અને ૫ ની ચાવી
વિભાજ્યતાની ચાવીઓ : ૭ અને ૧૧ ની ચાવી
ગુરૂત્તમ સામાન્ય અવયવ
લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી       
ગણિત                    

                             

                       ગુજરાતી ભાષા જ્ઞાન 
   

      અંકગણિત           ગણ પદ્ધતિ                         બાળગીત

   નફો ખોટ              ગણ ક્રિયા                              કવિતા


સંખ્યા પદ્ધતિ

---------------------------------------------------------------------

અહીં મુકાયેલા બધા વિડિયોNo comments:

Post a Comment

તમારાં અમૂલ્ય પ્રતિભાવ અને સૂચનો લખી અમને પ્રોત્સાહિત કરશો ને?