ગુજ્રરાતનાં બાળકોને ઈ-વિદ્યાલયનો લાભ લેતાં કરશો ને?

ચિત્રકળા

da11
     નેટ મિત્ર શ્રી. પી.કે.દાવડાના બ્લોગ 'દાવડાનું આંગણું ' ઉપર લલિતકળા વિશે ઘણી બધી સામગ્રી પીરસવામાં આવી છે. ઉપરના ચિત્ર પર ક્લિક કરી એ  બધી વાનગીઓ માણો.
      તેમણે ચિત્રકળા વિશે સરસ અભ્યાસપૂર્ણ લેખો પણ ત્યાં લખ્યા છે. તેની અનુક્રમણિકા આ રહી.....

  1. પ્રવેશક 
  2. ફલક અને માધ્યમ
  3. પેપર ઉપર પેન્સીલના ચિત્રો
  4. પેપર ઉપર ચારકોલ ચિત્રો
  5. પેપર ઉપર ઇન્ક ચિત્રો
  6. ચિત્રકળાની સમજ
  7. વોટર કલર
  8. એક્રિલિક રંગોથી બનાવેલાં ચિત્રો
  9. ચિત્રકળાનો રસાસ્વાદ

કલાગુરૂ સ્વ. રવિશંકર રાવળની કળા અને તેમના વિશે લેખ...

કુન્તા શાહની કળા...

-  ૧ -   ;       -   ૨   -    ;    -   ૩   -  ;   -   ૪   -  ;   -   ૫    -

ખોડીદાસ પરમારની કળા...

-  ૧ -   ;       -   ૨   -    ;    -   ૩   -  ;   -   ૪   -  

ચિમન પટેલ 'ચમન'ની કળા...

-  ૧ -   ;       -   ૨   -    ;    -   ૩   -  ;   -   ૪   -  ;   -   ૫    -    ;   -   ૬    -

ચિરાગ પટેલનાં ચિત્રો

No comments:

Post a Comment

તમારાં અમૂલ્ય પ્રતિભાવ અને સૂચનો લખી અમને પ્રોત્સાહિત કરશો ને?